Personuppgifter

Allmänt

I samband med registrering och beställning uppger du dina personuppgifter; namn, adress, e-post och telefonnummer. Det innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. När du klickar på beställ i vår webbutik, eller när du anmäler dig som kund hos secureus.se, eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev, godkänner du att secureus.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig såsom din beställning eller utskick av nyhetsbrev.

Personuppgiftsansvarig är Secureus Sverige AB, organisationsnummer 559189-7383, Solvändegatan 6, 441 58 Alingsås. Vid frågor om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via: secureus@secureus.se

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES. Vissa uppgifter som kund väljer att tillhandahålla via sociala medier, där secureus.se finns närvarande liksom via vår digitala marknadsföring, kan utifrån vilka avtal du som konsument har ingått med dessa parter lagras i andra länder via exempelvis FaceBook, Instagram, Trustpilot samt Google.

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för det ändamål som du lämnade uppgifterna. Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Eventuella klagomål angående vår hantering av uppgifter sker till Secureus enligt nedan samt vid behov även till Integritetsskyddsmyndigheten.

Secureus Sverige AB via secureus@secureus.se

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR så har du rätt till registerutdrag, rättelse, radering av uppgifter, begränsning samt rätt att göra invändningar och till dataportabilitet. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär:

 • Rätt till registerutdrag: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi hanterar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi kostnadsfritt skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig. Du som har ett kundkonto kan också logga in på ditt konto och rätta eventuella felaktiga uppgifter som finns där.
 • Radering av vissa uppgifter: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för. Eller om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse. Samt om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall trots allt spara dina personuppgifter utifrån lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller exempelvis om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter: Du har i vissa fall rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter: Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Observera att vi får fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen vilka överväger ditt integritetsintresse.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Secureus Sverige AB, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg och grundas på ett avtal med dig.

Delning av personuppgifter

Secureus Sverige AB kan komma att dela dina personuppgifter till samarbetspartners såsom verksamheter som tillhandahåller IT-tjänster och betallösningar. Dessa behandlar då endast dina personuppgifter för Secureus räkning och enligt Secureus instruktioner. Secureus vidtar då åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en för ändamålet relevant skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda samarbetspartners.

Secureus kan också komma att dela dina personuppgifter till företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, exempelvis företag som hanterar transporter av varor och betallösningar såsom Klarna. Secureus lämnar endast ut dina personuppgifter till sådana verksamheter för att uppfylla våra åtaganden mot dig som kund exempelvis företag inom IT-tjänster och ekonomiredovisning. När dina personuppgifter delas med sådana verksamheter som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Dessutom kan Secureus i undantagsfall dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid brottsmisstanke.

E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte. Vid medlemsutskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste logga in eller liknande.

Ändamålen för vilka dina personuppgifter behandlas

Secureus behandlar främst dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund såsom administrera ditt användarkonto, hantera din beställning, kundserviceärenden samt för marknadsföring liksom utskick av information. Nedan presenteras information om varje ändamål samt den rättsliga grunden för vår behandling.

För att hantera dig som kund

När du beställer varor från secureus.se ber vi dig att ange exempelvis ditt namn och kontaktuppgifter i syfte att kunna hantera din beställning.

Övriga personuppgifter såsom kontaktuppgifter och betalinformation behöver vi för att kunna administrera och leverera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Secureus ska kunna uppfylla avtalet med dig som kund. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid beställning kan du som kund inte genomföra beställningen.

Secureus sparar även din orderhistorik, vilket är information om vilka varor du beställt, antal, datum och pris. Secureus sparar den historiken för att kunna ge dig som kund rätt service efter beställningen, samt för att hantera eventuella reklamationer, och krav under gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge dig som kund rätt service samt för att kunna göra eventuella bedömningar, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationer.

Secureus behandlar även dina kontaktuppgifter och din orderhistorik i syfte att utföra marknadsundersökningar samt delge dig som kund nyheter och information. Den rättsliga grunden för denna behandling är Secureus berättigade intresse att göra sådana undersökningar i syfte att kunna utvärdera och förbättra vår e-handel samt vårt erbjudande till dig som kund.

Dina uppgifter kan dessutom behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser såsom enligt bokföringslagen.

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och ge service till dig som kund, samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning, dock längst ett år efter din beställning om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre.

För dig som har ett kundkonto

När du skapar ett kundkonto på secureus.se fyller du i information såsom namn, adress, e-post och mobilnummer. Du kan när som helst logga in på ”Mitt konto” och uppdatera dina personuppgifter. Secureus behandlar uppgifterna för att skapa och kunna administrera ditt konto. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera ditt kundkonto.

När du gör en beställning inloggad på kundkontot gäller även ändamålen och de rättsliga grunderna som beskrivs ovan under ”För att hantera dig som kund”. Du kan dock beställa produkter på secureus.se utan att registrera ett kundkonto.

Om konton är inaktiva och det inte finns något legitimt affärsbehov att behålla dem (till exempel för att möjliggöra framtida åtkomst till tjänster eller historik) raderas ditt konto om du inte loggat in på kontot eller gjort en beställning på 1 år eller meddelat oss att du önskar ha kvar kundkontot.

För dig som är i kontakt med kundservice

När du kontaktar kundservice behandlar Secureus de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna administrera ditt kundserviceärende. Vi sparar dina uppgifter så länge som ärendet pågår och raderar uppgifterna som längst ett år efter att ärendet avslutats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom produktsäkerhetslagen.

För dig som besöker secureus.se

När du besöker secureus.se så samlar vi in information om din IP-adress (se även vår information om cookies). Detsamma gör även andra företag vid besök på secureus.se i samband med användning av tredjepartscookies. Hur detta sker samt hur du kan begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs under avsnittet längre ner Information om cookies.

Secureus använder din IP-adress för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på secureus.se, för att föra statistik över besökare samt för att göra uppdateringar och förbättringar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande e-handel.

Länkar till andra webbplatser

Secureus.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för secureus.se. Secureus Sverige AB ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Information om Cookies

Allmänt

En cookie är en liten textfil som lagras på, och vid senare besök hämtas från, din dator, surfplatta, mobiltelefon eller liknande enhet när du besöker secureus.se. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Cookies möjliggör vidare att webbplatsen kommer ihåg information om ditt besök för att kunna ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • Att webbplatsen innehåller cookies.
 • Vad dessa cookies används till.
 • Hur cookies kan undvikas.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en helt ny besökare för varje sidladdning. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Secureus.se använder cookies som är nödvändiga för webbplatsen, samt cookies för inställningar och analys. Vidare finns det tredjepartscookies, vilket betyder att cookien inte kommer från oss utan någon annan. Secureus.se använder tredjepartcookies för analys av användning av webbplatsen i syfte att hela tiden kunna utveckla vår verksamhet och användarupplevelsen för dig som kund. Se mer information om specifika tredjepartscookies nedan.

Våra cookies:

 • Nödvändiga
  Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på ett korrekt och säkert sätt. Därför går dessa inte att välja bort. Nödvändiga cookies aktiverar grundläggande funktioner på Webbsidan såsom att navigera mellan olika sidor och för köpfunktionalitet.
 • Inställningar
  Dessa cookies låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Cookies för Inställningar är Icke-nödvändiga Cookies, sådana som till skillnad från Nödvändiga Cookies inte är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.
 • Analys
  Dessa cookies hjälper secureus.se att förbättra webbplatsen genom att förstå hur du som besökare använder den. Detta sker genom att anonymiserad information om exempelvis köpbeteenden, klickmönster och tider samlas in. Cookies för Analys är Icke-nödvändiga Cookies, sådana som till skillnad från Nödvändiga Cookies inte är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.
 • Användning av Google Analytics/Tag Manager (tredjepartscookie)
  Secureus.se använder Google Analytics och Google Tag Manager som är vedertagna produkter från Google och som använder cookies för att på en generell nivå förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Informationen i dessa cookies, inklusive din IP-adress, kommer Google tillhanda, lagra och använda via Google Analytics på servrar i USA. Om du som internetanvändare specifikt vill undvika att bli spårad av Google tillhandahåller Google själva följande tjänst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Avstängning av Cookies

Du som besökare på secureus.se har via en informationsruta, som du som användare möts av när du besöker webbplatsen, möjlighet att aktivt göra val för din hantering av cookies. Ditt godkännande krävs nämligen för användning av cookies men inte för sådana cookies som krävs för att möjliggöra den tjänst som du som användare själv har begärt (s.k. Nödvändiga Cookies). Du väljer således själv innan du kommer in på webbplatsen om du vill godkänna Icke-nödvändiga Cookies eller inte.

Genom att klicka på valet ”Tillåt Alla” godkänner du användning av samtliga cookies. Genom att klicka på valet ”Tillåt Urval” godkänner du endast de cookies du själv har valt dvs cookies utöver Nödvändiga cookies. Du kan även nollställa inställningarna via webbläsaren och sedan göra nya val via den inledande informationsrutan.

Därutöver har du möjlighet att stänga av eller begränsa användningen av cookies via din webbläsarens säkerhetsinställningar. Använd webbläsarens hjälp-funktion för information om hur det går till.

Om du väljer valet ”Avvisa”, stänger av eller begränsar cookies på webbplatsen kan det innebära att du inte kan använda alla tjänster och funktioner på webbplatsen.

Ändringar i denna Information

Secureus förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Ändringar publiceras även på secureus.se.

Senaste uppdateringen av denna Information: 2023-09-15

×

0
  Din varukorg är tomÅtervänd till butik